Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy 2018-05-24

Dataskyddspolicy – så hanterar vi dina personuppgifter

Vilka vi är och vad denna sida handlar om

Denna dataskyddspolicy beskriver rutinerna kring Visma AI Works (nedan ”vårt”) integritetsskydd. Vår verksamhet har sitt säte i Finland och vårt organisationsnummer (FO-nummer) är 1856723-2. Verksamheten är registrerad på adressen Självstyrelsegränden 6, 02600 Esbo.

Att skydda din integritet är viktigt för oss och något vi därför förbinder oss till. Här klargör vi de grundförutsättningar som styr hur vi behandlar de uppgifter som samlas in när du besöker sidan eller på annat sätt interagerar med oss.

När EU:s allmänna dataskyddsförordning (”förordningen”) togs i bruk, ersatte den våra tidigare register- och dataskyddsutdrag. I enlighet med förordningen vill vi informera våra sidbesökare, kunder och kundprospekt (som nedan går under samlingsnamnet ”kunden”) om vår hantering av personuppgifter i ett kompakt, transparent och lättbegripligt format med ett tydligt och enkelt språkbruk.

Läs texten noggrant för att förstå vår synvinkel och våra rutiner när det gäller att samla in och hantera uppgifter från dig. Om du utöver den nedanstående informationen har frågor angående våra dataskyddsåtgärder, ber vi dig att omgående ta kontakt med oss.

Kontaktperson för dataskyddsfrågor

Frågor om denna dataskyddspolicy besvaras av vårt dataskyddsombud Jyrki Narvanto, se https://aiworks.visma.com/contact

Vårt personuppgiftsregister

Vi behandlar personuppgifter från våra kunder för olika ändamål och således delvis i olika register.

Syften och rättsliga grunder för vår hantering av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna dataskyddspolicy främst i syfte att upprätthålla kundrelationen men även för rapporterings-/statistik-/utvecklingsändamål, för att informera om våra produkter och tjänster samt för att marknadsföra dessa. Vi behandlar personuppgifterna på detta sätt med stöd av följande rättsgrundande principer: för att uppfylla ingångna avtal och lagstadgade förpliktelser samt utifrån legitima intressen och medgivanden.

Sammantaget kan vi säga att vi med legitima intressen särskilt menar sådant som att öka kännedomen om våra produkter och tjänster, utveckla vår verksamhet, åstadkomma merförsäljning samt upprätthålla ett välfungerande samarbetsnätverk.

Med stöd i ovanstående rättsgrundande principer använder vi data som samlas in via vår hemsida på följande sätt:

 • för att försäkra oss om att sidornas innehåll presenteras för dig och din dator på ett så effektivt sätt som möjligt

 • för att tillhandahålla uppgifter, produkter och tjänster eller tjänster som du beställt av oss (eller tredje part, beroende på situationen)

 • för att uppfylla våra förpliktelser i enlighet med det avtal som upprättats mellan oss

 • för att ge dig tillgång till de interaktiva funktionerna i vår tjänst när du så önskar

 • för att informera dig om förändringar i vår tjänst

 • för vår kundsupport och för marknadsföringsändamål.


Uppgifter vi samlar in och behandlar (personuppgiftskategorier)

(a) från dig

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du lämnar ifrån dig dem genom att fylla i formulär på vår hemsida, när vi är i kontakt på annat sätt eller när vi uppfyller våra avtalsenliga förpliktelser. I de data du lämnar ifrån dig till oss ingår till exempel uppgifter som du skickar in via vårt kontaktformulär eller då du beställer tjänster såsom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, laddar upp eget innehåll genom att kommentera artiklar eller då vi på annat sätt samarbetar. I våra databaser behandlar vi bland annat följande uppgiftskategorier: grundläggande personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, e-postadress och företag. Dessutom behandlar vi uppgifter som berör vår hemsida och våra tjänster, såsom uppgifter om vad du är intresserad av, dina inloggningsuppgifter samt direktmarknadsföringsmedgivanden och -förbud.

(b) via kakor

Utöver detta använder vi os av s.k. kakor för att samla in allmän information om ditt internetanvändande. Till sådana uppgifter hör till exempel IP-adress, webbläsarversion, antalet besök och liknande data som rör internetanvändning och sidbesök. En kaka (”cookie”) är en liten textfil som sparas på din dators hårddisk. Med hjälp av kakor kan vi förbättra vår hemsida och erbjuda dig mer behovsanpassade tjänster, exempelvis genom att spara dina favoriter och känna igen dig när du besöker vår hemsida på nytt. Du kan hindra kakor från att sparas genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi ber dig dock observera att om du inte godkänner kakor kan tillgången till vissa funktioner på vår hemsida begränsas.

(c) i övrigt

Vi använder oss vid behov av publika källor för att till exempel säkerställa uppgifternas riktighet och aktualitet. I vår marknadsföring använder vi oss också av pålitliga samarbetspartner, som kan förse oss med data.

Till vilka överför vi dina uppgifter

Inom ramen för denna dataskyddspolicy och gällande lagstiftning kan vi överlämna dina personuppgifter till företag inom vår koncern på olika håll i världen samt till tjänsteföretag (bl.a. HubSpot) som vi har tredjepartssamarbete med. Vi försäkrar oss tillsammans med våra samarbetspartner om att de delar vår integritetssyn och förbinder sig att följa motsvarande rutiner som vi.

Överföring av dina uppgifter via internet i övrigt

Tyvärr är överföring av data via internet inte helt säkert. Därför ansvarar du själv för de överföringar du gör. När vi mottagit dina uppgifter tillämpar vi strikta rutiner och säkerhetsåtgärder för att hindra obehöriga från att komma åt dina data. Vi kan däremot inte garantera att de uppgifter du lämnar till oss är helt skyddade från missbruk hos tredje part. Då du tilldelats (eller valt) ett lösenord som ger åtkomst till vissa, bestämda funktioner i hemsidan, ansvarar du själv för att lösenordet förvaras så att det förblir hemligt. Vi förutsätter att du inte avslöjar lösenordet för någon.

På vårt initiativ kommer vi inte att föra ut dina uppgifter utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Våra marknadsföringsprinciper

Vi ber dig uppmärksamma att våra produkter och tjänster är avsedda för företags-/professionellt bruk. Således är du införstådd med att när du lämnar ifrån dig dina kontaktuppgifter eller exempelvis laddar ner material från vår hemsida, kan vi komma att ta kontakt med dig även vid ett senare tillfälle för att berätta mer om vilka fördelar våra produkter och tjänster kan innebära för företaget/organisationen som du företräder.

Lagring av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter utifrån varje enskilt behov och under den tid som är tillämplig. Vi vill påminna om att de lagbestämmelser vi lyder under exempelvis kan medföra att vi lagrar dina uppgifter även efter det att avtalet oss emellan upphört att gälla. Dessutom bör du vara uppmärksam på att vi i statistiksyfte kan komma att lagra uppgifter på ett sätt där du som kund varken direkt eller indirekt kan identifieras.

Dina rättigheter som registrerad

Du har

 • rätt att få tillgång till dina personuppgifter
  > ta kontakt med oss för att kontrollera vilka uppgifter som finns sparade om dig

 • rätt att få uppgifter korrigerade
  > trots att vi strävar efter kompletta och aktuella data kan du kontakta oss och begära att felaktiga uppgifter korrigeras

 • rätt att få uppgifter raderade
  > om syftet med behandlingen av uppgifterna upphört och du till exempel har återkallat ditt medgivande när det gäller
  behandling av uppgifter i ett visst syfte, raderar vi dina uppgifter, vilket du också har rätt att begära

 • rätt att begränsa behandlingen
  > du kan kontakta oss för att till exempel begränsa dina tidigare medgivanden

 • rätt att motsätta dig behandlingen
  > vi har skapat mekanismer genom vilka våra kunder kan motsätta sig behandlingen av personuppgifter och vi påminner om dessa bland annat i våra nyhetsbrev
  > i den mån behandlingen har baserats på ditt medgivande har du alltid rätt att när som helt återkalla ditt medgivande

 • rätt att överföra uppgifterna till ett annat system
  > du kan kontakta oss om du behöver överföra dina uppgifter till ett annat system än vårt och vi strävar efter att lämna ut data i sådan form, att de kan överföras till ett annat system.


Annat som är värt att uppmärksamma

Oavsett vår strävan efter att agera i enlighet med bland annat förordningen kan du vid behov kontakta vårt dataskyddsombud eller framföra ett överklagande till ansvarig kontrollmyndighet.

I samband med datainsamlingen strävar vi efter att informera om vilka uppgifter som är frivilliga och vilka som är obligatoriska. Initialt är åtminstone de ovan uppräknade uppgifterna nödvändiga för tjänstens tillhandahållande (och därigenom för uppfyllande av bl.a. avtalsmässiga/lagstadgade förpliktelser).

Vi använder även dina personuppgifter automatiskt för att säkerställa kvaliteten hos våra funktioner (bl.a. målgruppsanpassningen av vår kommunikation). Vi fattar dock inga enskilda beslut baserade på dina personuppgifter.